Uchwała Nr XXXII/146/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie programu osłonowego dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, Nr 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2010 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXXII/146/10 (PDF, 73,8 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/146/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie programu osłonowego dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom (pełna treść wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-04-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-04-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-04-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-04-28