Uchwała Nr XXXV/162/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art.223 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Zespół Szkół jako jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzi dochody na dwóch wydzielonych rachunkach.

§ 2. Jednostka budżetowa wymieniona w § 1 gromadzi na wydzielonych rachunkach dochody z następujących źródeł:

1) opłata za dożywianie,
2) opłata za wynajm sal, pomieszczeń i innych powierzchni,
3) opłata za wydane duplikaty świadectw, legitymacji, zaświadczeń itp.,
4) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
5) opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież przebywającą na obozie szkolnym w okresie ferii zimowych i wakacji letnich

§ 3. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach mogą być pokrywane następujące wydatki:

1) dożywianie dzieci, zakup środków czystości i innych artykułów oraz sprzętu niezbędnego do pracy stołówki,
2) zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu poszczególnym placówkom oświatowym,
3) drobne remonty i usługi,
4) prowizje bankowe za przelewy,
5) wydatki na cele wskazane przez darczyńcę.

§ 4. 1. Kierownik jednostki budżetowej wymienionej w § 1 łącznie z projektami planów finansowych tych jednostek opracowuje projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych.

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych są sporządzone w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych przekazywane są Wójtowi w terminie określonym w uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy.

5. Plany finansowe dochodów rachunku dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową oraz wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowia prognozę gromadzonych dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej; są one zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej gromadzącej te dochody w terminie do 14 dni od otrzymania od Wójta informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tej jednostki.

6. Kierownik jednostki budżetowej może zwiększać wydatki finansowe dochodami ze źródeł określonych w § 2 w przypadku realizacji wyższych od planowanych dochodów oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych dochodów i wydatków nimi finansowanych.

7. Kierownik jednostki budżetowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, zawiadamia Wójta o dokonanych zmianach.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/157/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006 roku w sprawie wskazania jednostek budżetowych tworzących rachunek dochodów własnych, ustalenia źródła dochodów oraz ich przeznaczenia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. z wyjatkiem § 4 ust. 1-3 który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

 

Załączniki do treści

  • XXXV/162/10 (PDF, 66,77 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXV/162/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwal

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-10-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-10-04