XXI/121/17

Uchwała Nr XXI/121/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 lutego 2017 r.

o uchyleniu uchwały w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8-10, art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) oraz uchwały Nr XX/112/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r. poz. 331) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XIV/86/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku.

§ 2. Nabyte aktem notarialnym Repertorium A Nr 2026/2012 z dnia 25.04.2012r grunty położone w miejscowości i Gminie Mielnik o pow. 21.5900 ha oznaczonych w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 5196/72 na realizację zadania polegającego na budowie Parku Historycznego „TRYLOGIA" w terminie do końca 2020 roku przeznacza się na kontynuację projektu "Droga do uzdrowiska" polegającego na uzyskaniu dla miejscowości Mielnik statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz świadczenia usług leczniczo-zdrowotnych na tym obszarze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXI/121/17 (PDF, 192,37 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/121/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 lutego 2017 r. o uchyleniu uchwały w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-02-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-28