II/5/18

Uchwała Nr II/5/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 944, 1000, 1349 i poz. 1432)oraz §43-47 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3669, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 3506 i poz. 4022) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy następujących radnych:

1. Weremjewicz Jerzy
2. Tobota Kazimierz
3. Remesz Wiesław
4. Pura Paweł Grzegorz
5. Terebun Witold
6. Alicja Sawczuk
7. Witold Pawluczuk

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) inwestycji w zakresie:

a) dróg gminnych i ulic, tras rowerowych,
b) wodociągów i kanalizacji,
c) infrastruktury ochrony środowiska,
d) infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej,
e) infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowo-uzdrowiskowej,
f) utrzymania czystości i porządku w gminie,
g) promocji gminy i jej walorów,
h) współpracy przygranicznej,
i) rolnictwa, leśnictwa rybactwa oraz łowiectwa,
j) lokalnego transportu zbiorowego,
k) rozwoju infrastruktury drogowej dróg powiatowych i wojewódzkich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • II/5/18 (PDF, 532,89 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-29