XXIX/184/18

Uchwała Nr XXIX/184/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875; zm. z 2017 r., poz. 2232, z 2018r. poz. 130), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r,. poz. 1566, zm. z 2017r. poz. 2180) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" w Mielniku z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie, eksploatację i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2018 rok.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminną Spółką Wodną „Sosnowiec" a Gminą Mielnik.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXIX/184/18 (PDF, 95,95 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/184/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-03-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-04-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-04-05