XXIX/185/18

Uchwała Nr XXIX/185/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

     Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, zm. poz. 2232, Dz. U. z 2018r. poz. 130)) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na: Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w miejscowości Moszczona Królewska w km.9+170 - 9+300 strona lewa - 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Mielnik.

§ 4. Do zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/174/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXIX/185/18 (PDF, 98,59 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/185/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-03-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-04-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-04-05