XXXII/216/18

Uchwała Nr XXXII/216/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994; zm. z 2018r., poz. 1000, 1349, 1432), art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r,. poz. 1566, zm. z 2017r. poz. 2180, z 2018r. poz. 650, 710) oraz Uchwały Nr XXXI/202/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczenia (Dz. U. WP z 2018r., poz. 2957) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" w Mielniku z przeznaczeniem na:

1. Wykonanie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych objętych działaniem spółki w tym także na odbudowę i remonty budowli piętrzących, w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2018 rok.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminną Spółką Wodną „Sosnowiec" a Gminą Mielnik.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXII/216/18 (PDF, 98,21 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/216/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-08-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-08-30