XXXII/219/18

Uchwała Nr XXXII/219/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków podlega przekazaniu do organu regulacyjnego, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXII/219/18 (PDF, 216,71 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/219/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-08-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-08-30