V/24/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.614

Uchwała Nr V/24/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Mielnik

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) §3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 710) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800; zm. z 2002r. Nr 14, poz. 138; z 2003r. Nr 33, poz. 280) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Radnemu gminy z tytułu udziału w pracach rady, jej komisjach przysługuje dieta.

2. Bez względu na ilość posiedzeń w jednym dniu radnemu przysługuje jedna dieta.

3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet uprawniony otrzymuje jedną dietę o najwyższej wysokości z przysługujących mu tytułów.

§ 2. 1. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta w wysokości 1342zł.

2. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 1/30 za każdy dzień nie wykonywania zadań przez Przewodniczącego Rady.

3. W przypadku rozpoczęcia kadencji Rady w trakcie miesiąca nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady przysługuje dieta w wysokości proporcjonalnej za dany miesiąc. Zasada ta ma zastosowanie także do zakończenia kadencji Rady.

§ 3. 1. Wiceprzewodniczącemu Rady przysługuje dzienna dieta w wysokości 504zł.

2. Przewodniczącym komisji przysługuje dzienna dieta w wysokości 504zł.

3. Wiceprzewodniczącym komisji Rady oraz pozostałym radnym przysługuje dzienna dieta w wysokości 420zł.

§ 4. 1. Podstawą do dokonywania wypłat diet jest lista obecności potwierdzona podpisem na sesji lub posiedzeniu komisji.

2. Dieta jest wypłacana w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego.

§ 5. 1. Podróże służbowe radnych zleca Przewodniczący Rady.

2. Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu oraz dieta na zasadach określonych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800; zm. z 2002r. Nr 14, poz. 138; z 2003r. Nr 33 poz. 280).

3. W przypadku przejazdów w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własności Gminy - radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością prawodawcy (Dz.U. z 2002r. Nr 27, poz. 271; zm. z 2004r. Nr 237, poz. 2376; z 2007r. Nr. 201 poz. 1462; z 2011r. Nr 61, poz. 308).

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługującym radnym gminy Mielnik.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • V/24/19 (PDF, 102,18 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/24/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-25