XII/92/19

Uchwała Nr XII/92/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3669; zm. z 2018 r. poz. 3506 i poz. 4022; zm. z 2019 r. poz. 2402) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XII/92/19 (PDF, 184,42 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/92/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2020 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2020-01-13