145/17

Zarządzenie Nr 145/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik na potrzeby budowy infrastruktury technicznej

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774, poz. 1777; z 2016r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mielnik, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej i trwałego ich umieszczenia w gruncie oraz późniejszej eksploatacji, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej naprawy wraz z urządzeniami im towarzyszącymi.

2. Niniejszego zarządzenia nie stosuje się do nieruchomości stanowiących pasy dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

3. Udostępnianie nieruchomości na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych następuje nieodpłatnie.

4. Ustala się wysokość i zasady naliczania opłat za udostępnienie nieruchomości, stanowiących własność gminy, obejmujących:

1) opłatę jednorazową za czasowe zajęcie nieruchomości na czas trwania robót,

2) opłaty roczne za trwałe umieszczenie urządzeń w gruncie oraz późniejszej eksploatacji, konserwacji, modernizacji oraz naprawy wraz z urządzeniami im towarzyszącymi.

5. Powierzchnie zajmowanej nieruchomości oraz długość urządzeń liniowych i przyłączy przyjmuje się z zaokrągleniem do pełnych metrów w górę.

6. Opłaty za korzystanie z gruntu bez zawartej umowy dzierżawy nieruchomości nalicza się w formie odszkodowania, w wysokości 200% obowiązującej stawki opłaty za cały okres korzystania z gruntu bez wymaganej zgody.

§ 2. 1. Udostępnienie nieruchomości stanowiących własność gminy składa się z dwóch etapów:

1) I etap- wydanie zgody dającej inwestorowi prawo do podjęcia działań administracyjnych zmierzających do realizacji inwestycji,

2) II etap- zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w celu budowy urządzeń i trwałego ich umieszczenia w gruncie.

2. Wyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości daje możliwość podjęcia działań administracyjnych zmierzających do realizacji inwestycji, nie daje jednak prawa do zajęcia nieruchomości celem wykonywania robót.

3. Inwestor w celu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości w celu budowy urządzeń i trwałego ich umieszczenia w gruncie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości gminnej winien zostać złożony minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, z zastrzeżeniem sytuacji nadzwyczajnej (awarii) wymagających niezwłocznej interwencji odpowiednich służb (w takich przypadkach umowa zawierana jest po przeprowadzeniu prac).

5. Zgoda na udostępnienie nieruchomości gminnych, w celu budowy urządzeń i trwałego ich umieszczenia w gruncie, następuje poprzez zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości pomiędzy gminą, a inwestorem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Inwestor może przystąpić do realizacji inwestycji wyłącznie po protokolarnym udostępnieniu nieruchomości przez gminę.

7. Zakończenie robót powinno zostać potwierdzone protokołem zwrotu terenu po stwierdzeniu uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, na którym była prowadzona inwestycja.

8. Jeżeli w terminie 2 lat od dnia dokonania odbioru nieruchomości gruntowej przez gminę, ujawniają się na niej negatywne następstwa spowodowane nieprawidłowym wykonaniem inwestycji lub nieprawidłowym wykonaniem prac polegających na przywróceniu nieruchomości do stanu poprzedniego, gmina jest uprawniona do żądania od inwestora, usunięcia wad w terminie wskazanym przez gminę.

§ 3. 1. Stawki opłat za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik:

1) ustala się jednorazową opłatę za czasowe zajęcie gruntu (do 3 miesięcy) stanowiącego własność Gminy Mielnik w celu prowadzenia robót w wysokości 2,00 zł/m2/dzień, nie mniej jednak niż 50zł za jeden dzień. Zajęcie gruntu przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jako zajęcie przez 1 dzień. Rozpoczęcie doby jest kolejnym dniem zajęcia.

2) ustala się roczną opłatę za trwałe zajęcie gruntu poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie stanowiącym własność Gminy Mielnik w wysokości:

- urządzenia podziemne: 10,00 zł/m2
- urządzenia naziemne: 30,00 zł/m2

2. Zajęcie gruntu o powierzchni mniejszej niż 1m2 przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia jest traktowane jak zajęcie 1m2 gruntu.

§ 4. Ustalone stawki opłat są kwotami netto, które zostaną powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 145/17 (PDF, 933,6 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 145/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik na potrzeby budowy infrastruktury technicznej (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-01-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-31