147//17

Zarządzenie Nr 147/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1534; z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1166; z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446; z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W celu bezzwłocznego uzyskania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich mieniu, środowisku naturalnemu, prowadzenia ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń, w celu sprawnego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości gminnego systemu alarmowania, ustala się organizację, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania, zwanego dalej ,,SWO” na terenie gminy Mielnik, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. SWO na obszarze gminy tworzą:

1) Wójt Gminy Mielnik- na potrzeby realizacji zadań systemu, w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożeń i zdarzeń o charakterze lokalnym;
2) Urząd Gminy Mielnik- organ pomocniczy Wójta;
3) Jednostki organizacyjne:

a) Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku,
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku,
c) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku,
d) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku,
e) Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku.

§ 3. Nadzór nad funkcjonowaniem SWO na terenie gminy sprawuje Wójt.

§ 4. Wójt uzgadnia ze Starostą Siemiatyckim zasady funkcjonowania SWO na terenie gminy Mielnik.

§ 5. 1. W ramach SWO współdziałają jednostki wymienione w § 1. ust. 1-5 załącznika do zarządzenia.

2. Współdziałanie jednostek, o których mowa w ust. 1 polega na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku ich działalności, mających bezpośredni lub pośredni związek z występowaniem zagrożeń dla ludności, mienia i środowiska, ich prognozowaniem, wykrywaniem i alarmowaniem i ostrzeganiem ludności.

3. Wzór raportu doraźnego/dobowego/sytuacyjnego stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 6. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej GCZK- tworzone przez wójta w celu pełnienia dyżurów w sytuacji kryzysowej opracowuje dla własnych potrzeb instrukcję postępowania na wypadek występowania sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7. Wójt zapewnia całodobowe funkcjonowanie SWO.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Mielnik Nr 101/12 z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w gminie Mielnik.

§ 10. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 147/17 (PDF, 140,71 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Mielnik (zarządzenie bez załączników)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-02-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-02-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-03