156/17

Zarządzenie Nr 156/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

     Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 5c pkt. 2, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję z dniem 22 marca 2017 r. Panią Alicję Sawczuk ze stanowiska  dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, bez wypowiedzenia, z zachowaniem stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Uzasadnienie odwołania stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Od odwołania przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 156/17 (PDF, 191,2 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 156/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku (zarządzenie wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-22