160/17

Zarządzenie Nr 160/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948), art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) i §1 - §3, §5 i §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184 poz. 1436 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mielnik.

§ 2. 1. Objęcie stanowiska dyrektora szkoły określonej w §1 nastąpi z dniem 1 września 2017 r.

2. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na dyrektora, wskazane zostały w załączniku do niniejszego zarządzenia.

3. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać dokumenty określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielnik,
2) na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielnik
4) na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

5. Podania kandydatów o przystąpienie do konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mielnik w trybie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 160/17 (PDF, 174,41 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 160/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-22