187/17

Zarządzenie Nr 187/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2016r poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948; zm z 2017r poz. 730 i poz. 935) w związku z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r poz. 1390) i uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011r poz. 447) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w następującym składzie:

  1. Katarzyna Warszycka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku,
  2. Damian Michał Sypek- Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku,
  3. Barbara Skrzypczyńska - pielęgniarka GOZ w Mielniku,
  4. Tomasz Prochowicz - KPP w Siemiatyczach - dzielnicowy w gm. Mielnik,
  5. Barbara Marzena Warszycka - Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  6. Małgorzata Rokosz - członek Parafialnego Koła "CARITAS" w Mielniku,
  7. Karolina Malinowska - kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

§ 2. W razie nieobecności członka Zespołu zastępstwo będzie pełnić osoba wskazana przez podmiot reprezentujący zgodnie z porozumieniem.

§ 3. Tracą moc Zarządzenie Nr 180/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik oraz Zrządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 lutego 2016r o zmianie zarządzenia w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 187/17 (PDF, 100,04 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 187/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-07-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-07-05