193/17

Zarządzenie Nr 193/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r poz. 446; z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020, Uchwałą Nr XIII/83/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 marca 2016r, Uchwałą Nr XIX/107/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii:

  1. Piotr Wysocki - koordynator Komisji - Sekretarz Gminy,
  2. Krzysztof Nikitorowicz - członek Komisji - Przewodniczący Rady,
  3. Katarzyna Warszycka  - członek Komisji - Kierownik GOPS w Mielniku,
  4. Barbara Hackiewicz - członek Komisji - Starszy Pracownik Socjalny,
  5. Damian Michał Sypek - członek Komisji - Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku,
  6. Irena Wysocka - członek Komisji - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku,
  7. Michał Łukasz Baranowski - członek Komisji - Dyrektor GOKSiR w Mielniku.

§ 2. Do zadań Komisji należy:

1) Koordynacja wdrażania poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych w całym okresie realizacji strategii,
2) Opracowywanie rocznych raportów o efektach realizacji strategii i przedstawianie ich Radzie Gminy,
3) Coroczne przedkładanie Radzie Gminy aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 268/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 193/17 (PDF, 102,16 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 193/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-08-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-08-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-08-08