198/17

Zarządzenie Nr 198/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik" w 2017 roku

     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 48 b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250, z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386, 1428) oraz Uchwały XXIV/145/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2017 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik”zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik” w 2017 roku.

§ 2. Dokumentacja konkursowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w §1, zwaną dalej Komisją w składzie:

1) Piotr Wysocki - przewodniczący Komisji,
2) Ewa Klimaszewska - zastępca przewodniczącego Komisji,
3) Anna Kiczko - członek Komisji.

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielnik w terminie co najmniej 15 dni przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 198/17 (PDF, 378,03 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 198/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik" w 2017 roku (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-08-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-08-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-08-18