9/19

Zarządzenie Nr 9/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik

     Działając na podstawie § 8 ust.2 statutów sołectw, uchwalonych uchwałą Nr XXI/146/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwołuję Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach gminy Mielnik określonych w załączniku Nr 4 do statutu Gminy Mielnik.

§ 2. Celem zebrań, o którym mowa w § 1 będzie przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.

§ 3. Harmonogram Zebrań Wiejskich, określających termin i miejsce zebrań zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 1. Zebrania Wiejskie rozpoczynają się o godz. 1645,

2. Zebranie w sołectwie Niemirów rozpoczyna się o godz. 1715.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 9/19 (PDF, 179,44 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-01-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-04