Uchwała Nr XIII/78/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 marca 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik  w korytarzu lokalizacji ropociągu

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) i art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik graficzny do uchwały Nr IX/51/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mateusz Bukrewicz

 

Załączniki do treści

  • XIII/78/16 (PDF, 8,61 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIII/78/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu ... (uchwała wraz z załącznikiem i uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Bukrewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-03-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-03-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-03-22