144/17

Zarządzenie Nr 144/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ust. z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się minimalną stawkę czynszu za wydzierżawienie lub najem gruntów na cele rolnicze i nierolnicze, stanowiących własność Gminy Mielnik.

2. Stawki czynszu określone w § 2 niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do nowo zawieranych umów dzierżawy lub najmu.

3. W postępowaniu przetargowym ustalone w niniejszym zarządzeniu stawki należy traktować jako podstawę do ustalenia stawki czynszu wywoławczego.

§ 2. 1. Ustala się minimalną stawkę roczną czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu za grunty komunalne przeznaczone do użytkowania rolniczego.:

a) za grunty rolne i użytki zielone klas I-IV- 0,03zł/m2
b) za grunty rolne i użytki zielone klas V-VI- 0,02zł/m2
c) nieużytki oznaczone symbolem N oraz rowy oznaczone symbolem W-0,01zł/m2.

§ 3. 1. Ustala się minimalną miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę lub najem 1m2 gruntu wykorzystywanego na cele inne niż rolnicze:

a) pod garaże, wiaty, budynki gospodarcze- 2,50zł,
b) pod reklamę (iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni gruntu zajętego przez rzut poziomy powierzchni reklamy, liczby dni i stawki czynszu)- 7,00zł
c) na cele składowe i magazynowe- 1,00zł
d) pod zaplecze budowy przy realizacji inwestycji celu publicznego, których inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego- 0,50zł
e) pod działalność gospodarczą (handlowo- usługową)- 2,50zł
f) na cele rekreacyjne- 2,00zł

2. Ustala się minimalne stawki czynszu z tytułu krótkoterminowej dzierżawy lub najmu gruntów stanowiących własność Gminy Mielnik wykorzystywanego na cele inne niż rolnicze:

a) działalność typu lunaparki, wesołe miasteczka, cyrki, itp. (bez względu na powierzchnię)- 300,00zł/dzień,
b) stoiska handlowe i mała gastronomia- 100,00zł/dzień,
c) imprezy kulturalne, promocyjne, reklamowe, koncerty, itp. (bez względu na powierzchnię)- 300,00zł/dzień,
d) imprezy okolicznościowe- 50,00zł/dzień.

3. Stawki czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości przeznaczone na inne cele, nie wymienione w § 2 i 3 niniejszego zarządzenia ustalone będą w odrębnym zarządzeniu o przeznaczeniu do dzierżawy lub najmu albo w drodze negocjacji.

4. Do wysokości czynszu za dzierżawę gruntu wykorzystywanego na cele inne niż rolnicze doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

5. Stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu nie mają zastosowania do jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik.

§ 4. Szczegółowe zasady i terminy płatności czynszu dzierżawnego będą ustalone przez strony w umowie.

§ 5. Za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Mielnik pobiera się odszkodowanie w wysokości dwukrotnej wysokości czynszu, określonego w § 2 i 3 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 7.  Traci moc Uchwała Nr 94/02 Zarządu Gminy Mielnik z dnia 23 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomości komunalne.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 144/17 (PDF, 105,04 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 144/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-01-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-31