Strategia rozwoju Gminy Mielnik

Strategia rozwoju gminy Mielnik jest podstawowym dokumentem planistycznym określającym główne kierunki rozwoju gminy na lata 2001 - 2010. Strategia składa się z trzech zasadniczych części:
  1. Diagnoza stanu istniejącego gminy, inaczej raport o stanie gminy.
  2. Analiza uwarunkowań rozwoju społeczno - gospodarczego gminy
  3. Określenie misji, celów i kierunków rozwoju gminy.

Strategia przygotowana została przez władze samorządowe gminy Mielnik przy udziale mieszkańców i pomocy merytorycznej ekspertów Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu "Niemen" i Suwalskiej Rady Federacji NOT.

Kierunki rozwoju gminy Mielnik są spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz priorytetami gospodarczymi i społecznymi Unii Europejskiej. Pozwoli to gminie czerpać korzyści z instrumentów wspierania polityki regionalnej naszego państwa jak też funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej.

Strategia jest dokumentem komplementarnym i spójnym ze Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik i zostanie wykorzystana przy opracowaniu założeń do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Strategia szczególnie w zakresie polityki rozwoju gospodarczego gminy jest podstawowym źródłem informacji dla mieszkańców gminy, odwiedzających ja gości oraz instytucji i firm prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy.

Realizacja założeń strategii ma być elementem oceny sprawności i skuteczności działania lokalnego samorządu, dlatego ściśle umocowana jest w realnych możliwościach organizacyjnych i finansowych gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-11-29

Data modyfikacji: 2006-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-11-29