Ochrona środowiska - komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia Wójta Gminy Mielnik

Rok 2019

 • Informacja z dnia 14.01.2019r. Wójta Gminy Mielnik, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego prowadzi prace nad przygotowaniem projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” (sprawa znak: IR.671.2.2.2016.2019)

Rok 2018

Rok 2016

Obwieszczenie z dnia 18.07.2016r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o możliwości zapoznania się z projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji w/w projektu (znak sprawy: IR.603.9.2016) (treść obwieszczenia)

Rok 2015

Obwieszczenie z dnia 15.06.2015r. Wójta Gminy Mielnik o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji gazowej w miejscowości Mielnik, w zakresie budowy stacji redukcyjno – pomiarowej, budowie obiektów tymczasowych oraz rozbiórce istniejącej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej na działkach o  nr geod. 6241, 6417/2, 6417/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Mielnik, gm. Mielnik. (znak sprawy: ZP-B.6220.4.2015) (treść obwieszczenia)

Rok 2014

 • Postanowienie z dnia 03.10.2014r. Wójta Gminy Mielnik w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  posadowieniu instalacji fotowoltaicznej na powierzchni 3,44 ha realizowanego na działce o nr geod. 844/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Sutno, gm. Mielnik  (znak sprawy: ZP-B.6220.14.2014) (treść postanowienia)
 • Obwieszczenie z dnia 29.08.2014r. Wójta Gminy Mielnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ekploatacji kredy piszącej ze złoża "Mielnik", przewidzianej do realizacji na nieruchomości położonej w miejscowości Mielnik przy ulicy Białej, na działkach ozn. nr 6173/6, 6158, 5405/8, 5405/9, 5405/10, 5405/11, 5405/12, obręb ewidencyjny Mielnik  (znak sprawy: ZP-B.6220.12.2014) (treść obwieszczenia)
 • Obwieszczenie z dnia 21.08.2014r. Wójta Gminy Mielnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 0,99 MW na działce nr 508 o powierzchni 2,34 w miejscowości Wilanowo w gminie Mielnik, powiat Siemiatycki (znak sprawy: ZP-B.6220.13.2014) (treść obwieszczenia)
 • Obwieszczenie z dnia 07.08.2014r. Wójta Gminy Mielnik o postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kredy piszącej ze złoża „Mielnik", przewidzianej do realizacji na nieruchomości położonej w miejscowości Mielnik przy ulicy Białej, na działkach o nr ewid. 6173/6, 6158, 5405/8, 5405/9, 5405/10, 5405/11, 5405/12, obręb ewidencyjny Mielnik (znak sprawy: ZP-B.6220.12.2014) (treść obwieszczenia)
 • Obwieszczenie z dnia 07.08.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząej przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kredy piszącej ze złoża „Mielnik", przewidzianej do realizacji na nieruchomości położonej w miejscowości Mielnik przy ulicy Białej, na działkach o nr ewid. 6173/6, 6158, 5405/8, 5405/9, 5405/10, 5405/11, 5405/12, obręb ewidencyjny Mielnik (znak sprawy: ZP-B.6220.12.2014) (treść obwieszczenia)
 • Obwieszczenie z dnia 30.07.2014r. Wójta Gminy Mielnik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 0,99 MW na działce o nr ew. 508 o powierzchni 2,34 ha w miejscowości Wilanowo w gminie Mielnik, powiat siemiatycki (znak sprawy: ZP-B.6220.13.2014) (treść obwieszczenia)
 • Obwieszczenie z dnia 25.06.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kredy piszącej ze złoża "Mielnik" na nieruchomości położonej w miejscowości Mielnik przy ul. Białej na działkach o nr ewid. 6173/6, 5158, 5405/8, 5405/9, 5405/10, 5405/11, 5405/12 w obrębie gruntów Mielnik (znak sprawy: ZP-B.6220.12.2014) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 01.04.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającgo na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem w Mielniku. (znak sprawy: ZP-B.6220.7.2014) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 10.03.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z ich zasileniem w Mielniku (znak sprawy: ZP-B.6220.7.2014) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 17.02.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mariusza Burakowskiego działąjącego z pełnomocnictwa Gminy Mielnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającgo na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem w Mielniku. (znak sprawy: ZP-B.6220.7.2014) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 14.02.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającgo na budowie drogi dojazdowej do pól w Mielniku (znak sprawy: ZP-B.6220.5.2014) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 31.01.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji ciśnieniowej, odgałęzień kanalizacji sanitarnej, pompowni lokalnych oraz zasilania energetycznego pompowni na działkach oznaczonych nr ewid.: 5407, 5435, 5560, 5614, 5798, 5823, 5829/1, 5832, 5872, 5896, 5991/1, 5991/2, 6055, 6169, 6241/2, 6266 położonych w obrębie gruntów Mielnik (znak sprawy: ZP-B.6220.1.2014) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 29.01.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przeopompowni ścieków wraz z ich zasilaniem w Mielniku (znak sprawy: ZP-B.6220.1.2014) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 28.01.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Mielnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającgo na budowie drogi dojazdowej do pól w Mielniku (znak sprawy: ZP-B.6220.5.2014) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 15.01.2014r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Mielnik, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z ich zasialeniem w Mielniku  (znak sprawy: ZP-B.6220.1.2014) (treść)

Rok 2013

 • Obwieszczenie z dnia 14.11.2013r. Wójta Gminy Mielnik zawiadamiające o wniesieniu zażalenia przez Pana Krzysztofa Nikitorowicza na postanowienie z dn. 30.10.2013r. nr RG.7624-1/11/2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w decyzji z dn. 28.02.2011r. nr RG.7624-1/11 o środowiskowych uwarunkowaniach (...) (znak sprawy: RG.7624-1/11/2013) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 16.09.2013r. Wójta Gminy Mielnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu łączącego rurociąg RA02 z kolektorem opróżniającym zbiorniki nr 23 i 24 oraz ruruciągu łączącego pompownię II nitki z rozdzielnią wyjściową w bazie Adamowo na działkach nr ewid. 1/2, 2/2, 3/2, 12 położonych w obrębie gruntów Adamowo i na działce nr ewid. 461 położonej w obrębie gruntów Tokary (znak sprawy: ZP-B.6220.5.2013.JB) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 23.08.2013r. Wójta Gminy Mielnik w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu łączącego rurociąg RA02 z kolektorem opóźniającym zbiorniki nr 23 i 24 (...) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 09.08.2013r. Wójta Gminy Mielnik w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu łączącego rurociąg RA02 z kolektorem opóźniającym zbiorniki nr 23 i 24 (...) (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 27.06.2013r. Wójta Gminy Mielnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Adamowo - GPZ Siemiatycze (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 04.06.2013r. Wójta Gminy Mielnik o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowni ścieków wraz z ich zasilaniem w Mielniku (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 28.05.2013r. Wójta Gminy Mielnik o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Adamowo - GPZ Siemiatycze (treść)
 • Obwieszczenie z dnia 03.04.2013r. Wójta Gminy Mielnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Adamowo – GPZ Siemiatycze [treść]
 • Obwieszczenie z dnia 03.04.2013r. o wydaniu w dniu 03.04.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 109613B – ul. Zaszkolnej, wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem ternu w miejscowości Mielnik [treść]
  Decyzję, o której mowa w obwieszczeniu znaleźć można tutaj.
 • Obwieszczenie z dnia 02.04.2013r. Wójta Gminy Mielnik w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowni ścieków wraz z ich zasilaniem w Mielniku [treść]
 • Postanowienie z dnia 06.03.2013r. Wójta Gminy Mielnik w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109613B - ul. Zaszkolnej wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscowości Mielnik. (treść)
  Inne opinie i postanowienia dot. powyższego przedsięwzięcia znaleźć można tutaj.
 • Obwieszczenie z dnia 06.03.2013r. Wójta Gminy Mielnik w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 109613B - ul. Zaszkolna wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscowości Mielnik. (treść)
  Inne opinie i postanowienia dot. powyższego przedsięwzięcia znaleźć można tutaj.

Rok 2012

Rok 2011

Wójt Gminy Mielnik informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2011 roku przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu gminy Mielnik
 • Informacja o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Mielnik w roku 2011 [plik PDF]
 • Wniosek o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mielnik [plik PDF]
 • Załącznik Nr 1 do "Wniosku o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego..." [plik PDF]
 • Załącznik Nr 2 do "Wniosku o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego..." [plik PDF]
 • Załącznik Nr 3 do "Wniosku o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego..." [plik PDF]
 • Oświadczenie nr 1 [plik PDF]

Rok 2010

Mielnik, 08.02.2010r.
Nr: RG. 7660-1-1/2010
Informacja

    Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Mielnik postanawia odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Mielnik na lata 2009- 2032” i podaję tą informacje do publicznej wiadomości.
    Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w/w ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z prośbą o dokonanie uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Mielnik na lata 2009- 2032”.
    Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, pismem NZ.4151/ 149/09 z dnia 11.12.2009r. odstąpił od konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu programu, stwierdzając, że realizacja postanowień „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Mielnik na lata 2009-2032” nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, w tym warunków zdrowotnych mieszkańców gminy, a wpłynie na spełnienie wymogów ochrony środowiska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, pismem RDOŚ-20-WOOŚ-I-7041-263/09/en z dnia 22.12.2009r. również odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego programu uznając, że realizacja postanowień programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, ponieważ:
- założenia programu dotyczą obszaru jednej gminy,
- realizacja założeń programu wpłynie na poprawę i ochronę stanu środowiska,
- zadania ujęte w Programie nie spowodują oddziaływań transgranicznych,
- zadania przyjęte do realizacji w projekcie Programu nie należą do przedsięwzięć, które stwarzałyby prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska,
- projekt dokumentu nie przewiduje również oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo oraz obszary chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu wzięto pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko. 
    Uwzględniając powyższe opinie i fakt, iż realizacja zadań przewidzianych w powyższym Programie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Mielnik postanawia jak na wstępie.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Mielnik na lata 2009- 2032” zgodnie z art. 48 ust. 4  podano do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Rok 2008

Informacja

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2008r. wyłożone zostały do publicznej wiadomości mapy lasów będących w zarządzie nadleśnictwa Nurzec w celu zgłaszania propozycji i uwag odnośnie kategorii HCVF 6 (lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności).
Uwagi i propozycje odnośnie włączenia danego kompleksu do kategorii HCVF 6 mogą składać wszystkie zainteresowane osoby i podmioty.
Materiały zostają wyłożone na okres 30 dni w Urzędzie Gminy Mielnik, pokój nr 4.

Z up. Wójta mgr inż. Tomasz Gorochowicz Zastępca Wójta

Rok 2007

Mielnik dn.2007.09.05
RG.7624-4/07

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielnik

Na podstawie art.49 Kpa, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr.62 poz.627 z póź.zm) zawiadamia się, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego” Czyste Środowisko” Wojciech Nowak w Siedlcach, Wójt Gminy Mielnik wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków, przepompowni wraz z liniami zasilającymi n.n. , linią SN 15 kV doprowadzającymi energie elektryczną do oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Mielniku, powiat siemiatycki, woj. podlaskie.
W/w wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Znajduje się on do wglądu w siedzibie Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Mielnik w Mielniku przy ul. Piaskowej 38 pokój.7,telef.(0-85)6577241 w.44.w godz.7,30-15.30
Uwagi i wnioski można składać na adres-Urząd Gminy Mielnik-Referat Rozwoju Gospodarczego ul .Piaskowa 38;17-307 Mielnik, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Z up. Wójta mgr inż. Tomasz Gorochowicz Zastępca Wójta


Ogłoszenie Wójta Gminy Mielnik o firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (zgodnie z art.39 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / Dz.U.2005 r. nr 180 poz.1495/)

Rok 2006

Mielnik dn.2006.08.23
RG.7624-3/06

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielnik

Na podstawie art.49 Kpa, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr.62 poz.627 z póź.zm) zawiadamia się, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego" Czyste Środowisko" Wojciech Nowak w Siedlcach, Wójt Gminy Mielnik wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków, przepompowni wraz z liniami zasilającymi n.n. , linią SN 15 kV doprowadzającymi energie elektryczną do oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Mielniku, powiat siemiatycki, woj. podlaskie.

W/w wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Znajduje się on do wglądu w siedzibie Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Mielnik w Mielniku przy ul. Piaskowej 38 pokój.7,telef.(0-85)6577241 w.44.w godz.7,30-15.

Uwagi i wnioski można składać na adres-Urząd Gminy Mielnik-Referat Rozwoju Gospodarczego ul .Piaskowa 38;17-307 Mielnik, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Z up. Wójta mgr inż. Tomasz Gorochowicz Zastępca Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Infrastruktury i Rozwoju

Data wytworzenia: 2014-10-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-02-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-02-15