Uchwała Nr XXXVI/164/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1074; z 2001r. Nr 49 poz.509; z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz 1387; z 2003r. Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2008r. Nr 229, poz. 1539; z 2009r. Nr 195, poz. 1501, Nr. 216, poz. 1676; z 2010r. Nr 40, poz. 230) po rozpatrzeniu skargi Pani Haliny Arbaczewskiej, Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje

§ 1. Rada Gminy Mielnik po rozpatrzeniu skargi z dnia 12 sierpnia 2010 Pani Haliny Arbaczewskiej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku uznaje skargę za niezasadną.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska wymienionego w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie skarżącej o jej treści powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

 

Załączniki do treści

  • XXXVI/164/10 (PDF, 66,52 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXVI/164/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku. (treść uchwały wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-11-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-11-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-11-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-11-17